Стани спонсор
 
 
Обучения

Планиране, финансиране и управление

на индустриални зони

27 - 28 ноември 2006 г., хотел “Хилтън”, София

 

 

Семинарът е подготвен и се представя от Филип Дънлъп, директор "Икономическо развитие" на град Обърн, щат Алабама, САЩ, съвместно със специалисти по местно икономическо развитие и представители на Министерство на икономиката и енергетиката на България

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Понеделник, 27 ноември 2006 г.

12.30-13.00                   Регистрация

 

13.00-13.30                   Oткриване Представяне на лекторите и участниците

Водещ: Антоанета Матеева, ръководител екип “Международни партньорства”, ФРМС

 

13.30- 14.00                  Видове индустриални зони, особености на индустриалните зони от нов тип

Лектор: Филип Дънлъп, директор "Икономическо развитие", Обърн, САЩ

 

14.00-15.00                   Проучването на пазара на недвижими имоти - част от подготовката за изграждане на индустриален парк

Лектор: Филип Дънлъп, директор "Икономическо развитие", Обърн, САЩ

 

15.00-15.30                   Кафе пауза

15.30-16.30                   Инженерен анализ и теренни проучвания като част от икономическата и финансова обосновка на проект за изграждане на индустриален парк

Лектор: Филип Дънлъп, директор "Икономическо развитие", Обърн, САЩ

 

 

 

Вторник, 28 ноември 2006 г.

9.00-10.00                     Оптимизиране и преустройство на съществуващи индустриални зони. Специфика на подготовката за разработването на индустриални паркове върху терени с екологични проблеми

Лектор: Филип Дънлъп, директор "Икономическо развитие", Обърн, САЩ

 

10.00-10.30                   Кафе пауза

 

10.30-11.00                   Обосновка и финансиране на проект за изграждане на индустриален парк

Лектор: Филип Дънлъп, директор "Икономическо развитие", Обърн, САЩ

 

11.00-12.00                   Възможности за финансиране чрез Национална оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

                                    Лектор: Андрей Лалов, началник отдел "Координация на програми" - Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика", Министерство на икономиката и енергетиката

 

12.00-12.30                                      Панелна дискусия

Публични и частни източници за финансиране на индустриални зони;

обществено-частни партньорства

Участници: Лилия Витошка, Министерство на икономиката и енергетиката; Петър Горчев, зам.-кмет на Община Пазарджик

Водещ: Здравко Сечков, финансов директор, ФРМС

 

12.30–14.00                  Обедна почивка

 

14.00-15.00                   Управление и маркетинг на индустриални паркове

Лектор: Филип Дънлъп, директор "Икономическо развитие", Обърн, САЩ

 

15.00-15.30                   Кафе пауза

 

15.30-16.00                   Обобщаваща дискусия

Водещ: Антоанета Матеева, ръководител екип “Международни партньорства”, ФРМС

 

16.00                            Закриване на обучението

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕСУРСИ НА МЕСТНО НИВО

27 - 28 ноември 2006 г., хотел “Хилтън”, София

 

 

Предизвикателствата в мениджмънта на разходването на бюджетните и обществените средства след последните изменения и допълнения в режима на обществените поръчки - дискусионен работен семинар за възложители и изпълнители на държавни и общински поръчки, подготвен и представен от Националната асоциация "Правна инициатива местно самоуправление" (НАПИМС)


ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Понеделник, 27 ноември 2006 г.

12.30-13.00                   Регистрация

           

13.30-13.45                   Oткриване. Представяне на участниците и целите

Водещ: адв. Ева Радева, изпълнителен директор и член на УС на НАПИМС

 

13.45 – 14.45                Актуален правен и икономически режим на разходването на бюджетните средства чрез обществените поръчки

                              Въпроси и отговори; дискусия

Лектор и водещ: адв. Ева Радева, изпълнителен директор и член на УС на НАПИМС

 

14.45 – 15.30                Изграждане на устойчиви и приложими на практика знания за особеностите на обекта на поръчката, предмет на поръчката, обособените позиции, прекратяване на процедурата, избор на стратегия на обществената поръчка

                              Въпроси и отговори; дискусия

Лектор и водещ: адв. Ева Радева, изпълнителен директор и член на УС на НАПИМС

 

15.30 – 15. 50               Кафе пауза

 

15.50 – 17.00                Решаване на казуси чрез ролева игра относно избор на стратегията на изпълнителя и възложителя в процеса на управлението и кандидатстването за изпълнител на обществената поръчка

                              Въпроси и отговори; дискусия

Лектор и водещ: адв. Ева Радева, изпълнителен директор и член на УС на НАПИМС

 

 

Вторник, 27 ноември 2006 г.

Част първа: “Управление и етика в цикъла на обществената поръчка”

 

9.30 – 10.30                  Цикъл на управление на обществените поръчки – определяне на потребностите, формиране на бюджета, връзка между формирането на бюджета на обществената поръчка и планирането на годишния бюджет на възложителите, определяне на проекта, подготовка на документацията, възлагане на поръчката, управление и изпълнение на договора

                              Въпроси и отговори; дискусия

                                    Лектор и водещ: адв. Асен Дюлгеров, почетен член на НАПИМС

                             

10.30 – 11.00                Кафе пауза

 

11.00 – 12.00                Етика и морал при управлението на етапите на цикъла на обществени поръчки – етичен кодекс на възложители и изпълнители

                              Въпроси и отговори; дискусия

                              Лектор и водещ: адв. Асен Дюлгеров, почетен член на НАПИМС

 

12.00 – 13.15                Обедна почивка

 

Част втора: “Вътрешни правила и методология на определянето на критериите за оценка, изискванията към кандидатите и офертите, показателите на оценката и тяхната тежест”

 

13.15 – 14.15                Вътрешни правила за планиране и управление на обществените поръчки, следващи цикъла на управление на обществените поръчки. Предназначение и съдържание

                              Въпроси и отговори; дискусия

                              Лектор и водещ: Борислав Попов, експерт "Обществени поръчки" на НАПИМС

                             

14.15 – 15.15                Правила за извършване на разходи под праговете на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки – пазаруване

                              Въпроси и отговори; дискусия

Лектор и водещ: Борислав Попов, експерт "Обществени поръчки" на НАПИМС

 

15.15 – 15.30                Кафе пауза

 

15.30 – 16.00                Критерии допустимост и оценка на кандидати и оферти

                              Въпроси и отговори; дискусия

Лектор и водещ: Борислав Попов, експерт "Обществени поръчки" на НАПИМС

 

16.00 – 17.00                Мониторинг на изпълнението и на процеса на възлагането на обществената поръчка. Решаване на казуси от практиката

                              Водещ: Борислав Попов, експерт "Обществени поръчки" на НАПИМС

 

17.00                            Закриване на обучението